[Download Białe Zimna wyspa Spitsbergen] DOC by Ilona Wiśniewska – Kindle eBook & PDF

  • Hardcover
  • 208
  • Białe Zimna wyspa Spitsbergen
  • Ilona Wiśniewska
  • Polish
  • 08 April 2018
  • 9788375368291

Ilona Wiśniewska ë 0 Read

Białe Zimna wyspa Spitsbergen Summary ô 0 K nasion czy Polską Stację Polarną w Hornsundzie Białe to swoista kronika dalekiej Północy i zapis losów współczesnych osadników a nade wszystko galeria barwnych postaci zamieszkujących lodowaty archipelag których języki tradycje i temperamenty tworzą niepowtarzalny tygiel kulturow. Jak dla mnie 7 na 10 w mocno subiektywnej skali Kilka przemy le zostawi em tu

review Białe Zimna wyspa SpitsbergenBiałe Zimna wyspa Spitsbergen

Białe Zimna wyspa Spitsbergen Summary ô 0 O wiecznym słońcu dnia polarnego Jedną z takich osób jest Polka – Ilona Wiśniewska która z pasją odkrywcy i znajomością realiów pełnokrwistego mieszkańca opowiada historię niezwykłych miejsc Spitsbergenu Opisuje opuszczone osady kopalnie węgla hotele ale też międzynarodowy ban. Nie zachwyci am si ale mo e po prostu Ilona Wi niewska nie trafi a u mnie w dobry czas ze swoj ksi k

Free download Ï PDF, DOC, TXT or eBook ë Ilona Wiśniewska

Białe Zimna wyspa Spitsbergen Summary ô 0 Spitsbergen to największa wyspa norweskiego archipelagu Svalbard w Arktyce i najbardziej na północ wysunięte siedlisko ludzkie na świecie Mieszkają tu obywatele prawie pięćdziesięciu krajów którzy przyjechali żyć i pracować w ciągłym zimnie śniegu ciemnościach nocy polarnej alb. Samotny lot jest dla mnie zawsze wspania okazj do przegl dania zgromadzonych na czytniku ksi ek przebierania kombinowania i wybierania Spontanicznie zdecydowa am si na reporta Ilony Wi niewskiej o lekturze kt rego od dawna my la am Przy morderczym upale jakim zaskoczy a mnie Europa rodkowa z przyjemno ci zaw drowa am na Spitsbergen a z jeszcze wi ksz przyjemno ci dowiedzia am si czego a mo e nawet niemal wszystkiego o tej wyspie O yciu w ciemno ciach zimnie na lodzie w niegu W izolacji w ma ej spo eczno ci w oddaleniu bez dost pu do wielu udogodnie Wi niewska pisze tak e o pierwszych osadach na Spitsbergenie o wydobywaniu w gla o stacjach polarnik w zw aszcza polskich wspomina o wszystkim co zapisa o si w anna ach wyspy a mo e to by katastrofa lotnicza lub spotkanie z nied wiedziem Autorka czerpie z opowie ci artyku w i wiedzy swojego m a Przemierza wysp by do wiadczy wszystkiego swoimi zmys ami rozmawia s ucha czujeZ ciekawo ci pod a am za Wi niewsk i czyta am o jej do wiadczeniach o yciu w tak ekstremalnych warunkach Czasem nawet z zazdro ci my la am o spokoju odosobnieniu ciszy Niestety tego spokoju zabrak o mi w samym reporta u Zbyt chaotycznym zbyt nerwowym powiedzia abym Nie odkry am w nim zamys u autorki struktury podzia u mia am wra enie e Wi niewska wraca do tych samych temat w e pisze tak ja my li Klucz c wracaj c nawi zuj c A mnie taki styl nie odpowiada wol uporz dkowanie struktur z przyjemno ci odkrywam zamys autora klamr point Powr t do historii Ukrainki kt ra wyskoczy a ze statku do wody u brzeg w Spitsbergenu nie wystarcza by nada reporta owi point czy go w jaki spos b podsumowa Ci g dalszy