തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം (Download read online) ↠ C. Radhakrishnan

Read & download Ò eBook, PDF or Kindle ePUB à C. Radhakrishnan

തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം

Review തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം C. Radhakrishnan à 7 Review Read & download Ò eBook, PDF or Kindle ePUB à C. Radhakrishnan ഉപജാപങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ ഉടലെടുത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങളാലും ആരോപണങ്ങളാലും അപ്പാടെ വികലമാക്കപ്പെട്ട ധന്യജീവിതകഥയെ വീട്ടില്‍നിന്നേ കേട്ടും ചരിത്രപാഠങ്ങള്‍ ഒത്തുനോക്കിയും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ അന്വേ. This is my first book of C Radhakrishnan and what a revelation it has beenIt is a must read for all those who love malayalam and want to know about the man who developed it From Sanskrit and vattezhuthu which was only accessible to the elite class he developed malayalam for the use of the common man Apart from that C s writing is uite philosophical poignant and inspiring at the same time One read is not enough to appreciate the book completely and hope to read this again soon

Review തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം

Review തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം C. Radhakrishnan à 7 Review Read & download Ò eBook, PDF or Kindle ePUB à C. Radhakrishnan ഷിച്ചും കിട്ടിയ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ യുക്തിഭദ്രമായി പുനഃസൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു യുഗപ്രഭാവനായ ഒരു സര്‍ഗ്ഗപ്രതിഭയെ സമൂഹഘടനയും ചരിത്രഗതിയും എവ്വിധമൊക്കെ വേട്ടയാടി എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണിത്‌ അതോ?. VERY AMAZING WORK IT MAY BE THE MAGNUM OPUS OF THE WRITER

Read & download Ò eBook, PDF or Kindle ePUB à C. Radhakrishnan

Review തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം C. Radhakrishnan à 7 Review Read & download Ò eBook, PDF or Kindle ePUB à C. Radhakrishnan ??ൊപ്പം ആ ധന്യാത്മാവ്‌ സ്വജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തി ആയുരന്ത്യംവരെ നിര്‍ഭീകം കാത്ത മഹാദര്‍ശനം സരളസുന്ദരമായി അനാവൃതമാവുന്നു അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടു മുന്‍പത്തെ കേരളീയ ജീവിതചിത്രം കണ്‍മുന്നില്‍ തെളിയുകയും ചെയ്യുന്ന?. I think everybody should know the life story of the father of their language It is minimum for anybody who loves their mother tongue CRadhakrishnan has done all those who love their mother tongue a great favor by writing the biography of Ezhuthachan Especially when all the history we get are corrupted by the ones who were in power I really not sure whether there is another book that can claim so much research went into it and gives us a clear picture of the life our forefathers had to go through among the warlords who were as selfish as they are everywhere with no value or respect for anybody else

  • Paperback
  • 480
  • തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം
  • C. Radhakrishnan
  • Malayalam
  • 23 March 2019
  • null